Le gouvernement du KaGePe

Eis Regiirung

BREYER Serge – Ministerpräsident

METZLER Romain – Vize- an Organisationsminister

KOHNER Tom – Administratiounsminister

JUSTEN René – Finanzminister

BREYER Roland – Public-Relations Minister

SCHRANK Jean-François – Budgetsminister

NOBER Luc – Marketingminister

RAFFAELLI Manuel – Logistikminister

LUTGEN Carlo – Konschtminister

REMACLE Patrick – Gestionsminister

SOARES Jo – Koordinatiounsminister

 

Eis Chamber

BRECHT Guy – Chamberpräsident

GOEDERT Marco

KREMER Margot

MASUTTI Raymond

MERTZIG Jean-Marie

MERTZIG Romain

PETERS André

WEBER André

WEBER Jerry

To Top